در پرتو الطاف الهی
موفقیت شمادانش آموزان عزیزم را   در  المپیادهای علمی با کسب مقام های برتر  را به شما،خانواده محترمتان و خانواده خوارزمی  تبریک گفته و توفیق روزافزون تان را آرزو مندیم.