وضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
پیش دبستانی شیرازی 25 25
اول خانم نادری 50 50
دوم خانم رحیمی 25 25
سوم خانم بهره دار 50 50
چهارم خانم معرف 50 50
پنجم خانم خواست خدایی 50 50
ششم خانم جعفری 50 50
هفتم 50 50
هشتم 50 50
نهم 50 50
پیش دبستانی غفوری 25 25
اول خانم جهانگیری 25 25
اول خانم حلیمی 25 25
دوم خانم جوکار 25 25
سوم خانم فتحی نژاد 25 25
چهارم خانم سلیمانی 25 25
پنجم خانم رنجبر 25 25
ششم خانم غفاری 25 25